Podstawowe informacje dotyczące obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie posiadania wyrobów azbestowych

Zgodnie z przepisami, mieszkańcy gminy Choczewo posiadający wyroby zawierające azbest powinni, sporządzać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej (załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 nr 8 poz. 31 ze zm.)). Informacje w formie uproszczonej należy sporządzać w dwóch egzemplarzach, jeden należy przekładać corocznie w terminie do 31 stycznia Wójtowi Gminy Choczewo, natomiast drugi przechowuje właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przez okres roku do sporządzenia następnej informacji.

Dodatkowo każdy właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania kontroli stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.2004 Nr 71 poz. 649 ze zm.)). Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeprowadza się w celu kwalifikacji wyrobów do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia. W zależności od stopnia pilności wyroby podlegają obowiązkowi natychmiastowej wymianie lub kolejnej ocenie w terminie od 1 roku do 5 lat. Dokument pozostaje u właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości.