Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

WFOSiGW wersja kolor

„Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo – Przebendowo”

Całkowity koszt: 919 024,20 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 595 858,00 zł

Inwestycja obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kurowo-Przebendowo:

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 i DN 150 o łącznej długości 1205 m

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej PE DN/OD 90 – 1077 m

– przepompownia ścieków – 1 kpl


WFOSiGW wersja kolor

“Przebudowa oczyszczalni ścieków w Choczewie”.

Gmina Choczewo

Całkowity koszt: 6 804 858 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 2 000 000 zł

Inwestycja obejmowała:
– Budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wyposażonego w system kontrolny ilości i jakości zrzucanych ścieków umożliwiający odcięcie dopływu ścieków o parametrach mogących zaburzyć pracę oczyszczalni
– Budowę dwóch nowych zbiorników żelbetowych systemu KA/FR
– Budowę budynku technologicznego z zapleczem warsztatowym i układem zasilania awaryjnego
– Budowę budynku socjalno-biurowego z zapleczem higieniczno-sanitarnym
– Budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków w oparciu o zblokowane urządzenie sito-piaskownik
– Budowę przepompowni technologicznej ścieku oczyszczonego mechanicznie z systemem pomiaru, rozdziału i regulacji przepływu na poszczególne ciągi technologiczne
– Budowę komory tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu
– Montaż systemu odwadniania
– Budowę i montaż systemu dozowania koagulantu
– Montaż układu pomiarowego ścieków poddawanych procesom oczyszczania i zrzucanych do odbiornika
– Przebudowę systemu sterowania procesem oczyszczania ścieków w oparciu o stężenie tlenu w komorze napowietrzania
– Modernizację istniejących budynków warsztatowo – garażowych
– Budowę wiaty speniającej funkcje magazynu osadu oraz magazynu na surowce wtórne i materiały niebezpieczne
– Budowę nowego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.