Ogłoszenie KPP w Wejherowie

Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, poniżej znajduje się informacja dotycząca naboru do służby w Policji:

WSTĄP DO POLICJI – informacja dla przyszłych kandydatów:

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

– ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

– stabilne, stałe zatrudnienie;

– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2800 zł netto;

– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

– prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

– możliwość doskonalenia zawodowego;

– możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

– prestiż zatrudnienia;

– służbę w organizacji zaufania społecznego;

– szeroki katalog specjalizacji;

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
– przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może “(…) pełnić obywatel polski, który:

posiada co najmniej średnie wykształcenie,

posiada polskie obywatelstwo,

posiada nieposzlakowaną opinię,

nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzysta z pełni praw publicznych,

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach

uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje. Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl (w zakładce “SŁUŻBA”), dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: (58) 32-15-500, (58) 32-15-161, (58) 32-15-556, (58) 32-15-159, (58) 32-15-273, lub pod numerami komórkowymi: 723-695-574, 607-235-276, a także osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, a we wtorki w godz. 8.00-17.30 w Zespole do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 w pokoju nr 008 i nr 11.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.