Czyste Powietrze Pomorza

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Choczewo do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018”, Wójt Gminy Choczewo informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem na terenie Gminy Choczewo.

Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających budynki:

1) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

2) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

3) wielorodzinne, stanowiące własność JST.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiającego źródło ciepła przed modernizacją.

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w terminie do 15 listopada  2018 r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:

  1. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  2. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
  3. elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, powinny złożyć kompletny wniosek
w Urzędzie Gminy Choczewo, pok. nr 3 (sekretariat), wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30.

Maksymalna wysokość dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) dla kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub na biomasę do:

–   5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

– 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) dla pomp ciepła do:

–  10 000 zł na jedno źródło ciepła,

c) dla elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków

– 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego może wynieść nie więcej niż 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Poziom dofinansowania ze środków budżetu gminy – w wysokości 5 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

UWAGA:

– ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW, a podane wyżej kwoty dotacji są kwotami maksymalnymi i mogą ulec pomniejszeniu,

–   złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin WFOŚiGW

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Choczewo.

Wniosek

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.