Komunikat Wójta Gminy Choczewo

dot. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych ma cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 Informuję, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888) oraz stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie gminy Choczewo – w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Gminy Choczewo uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do ponoszenia opłaty ryczałtowej na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości.

Ryczałtowa stawka opłaty na terenie gminy Choczewo od stycznia 2021 roku wynosi :

181,90 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

W związku z powyższym Wójt Gminy Choczewo, informuje o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Od 1 stycznia obowiązuje nowy druk deklaracji, który jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy. Druki dostępne są także w  Urzędzie Gminy (pokój nr 9).

Deklarację, o której mowa, należy dostarczyć do tutejszego urzędu osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

 Ryczałtowa stawka opłaty jest stawką roczną, bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania na niej odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie po złożeniu do tut. Urzędu deklaracji, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania, za cały rok, na INDYWIDUALNY numer konta bankowego, który zostaje automatycznie wygenerowany po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Termin opłat : do 30 czerwca lub w terminie do 31 grudnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy – w przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstanie w trakcie roku, po terminie 30 czerwca.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.