Konkurs AZBEST

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016) ogłoszonym przez WFOŚiGW w Gdańsku informujemy, że osoby zainteresowane dofinansowaniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest proszone są o składanie wniosków o dofinansowanie  do dnia 5 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Choczewo.

Informacja

Wniosek o dofinansowanie – azbest

Ocena Stanu i Możliwości Bezpiecznego Użytkowania Wyrobów Zawierających Azbest

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorcy zwani dalej Beneficjentami, będący właścicielami obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Choczewo.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu (do usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swojej nieruchomości można przystąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Choczewo).

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy kwota dofinansowania nie wyniesie 85%, brakującą część wnioskodawca dołoży z własnych środków.

Koszty kwalifikowane będą obliczane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, o którym mowa w ust. 1, opublikowanym na stronie internetowej: www.wfosigw.gda.pl w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
1) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu,
2) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

W przypadku przedsiębiorców, jeśli mają możliwość odliczenia podatku Vat, koszty kwalifikowane obliczane są dla kwot netto.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem WFOŚiGW w Gdańsku oraz Regulaminem będącym Załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Choczewo.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.