Nabór na wolne stanowisko

P. O. KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOCZEWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
(NABÓR NA STANOWISKO W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO Z POWODU USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA).


Kandydaci przystepujący do konkursu powinni spełniać nastepujące warunki:
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestepstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Mile widziane doświadczenie zawodowe.
7. Prawo jazdy kat.B.
II. Wymagania pożądane:
1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
2. obsługa komputera;
3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
5. komunikatywność, empatia, zaangażowania, asertywność, kreatywność;
6. odporność na sytuacje stresowe;
7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we wspólpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastepczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególnosci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzedziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny GOPS;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmoiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. 2015, poz.1390), lub innymi podmiotami, którch pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
20. koordynacja realizacji gminnego programu wspirania rodziny i sporządzania sprawozdań w tym zakresie.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
4. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną;
5. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
6. Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną-udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynnosći zawodowych.
7. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzalezniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
V. Warunki pracy:
1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
2. praca z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
3. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w systemie zadaniowym.
VI. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
10. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przewidywany termin zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy: 20 luty 2018 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie, pocztą elektroniczną na adres: gopschoczewo@op.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie ul. Kusocińskiego 5, 84-210 Choczewo z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko urzędnicze- asystent rodziny”
w terminie do dnia 9 lutego 2018 roku do godz. 15.00 /zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 902) termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie/.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 922)”.
p. o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie Mirosława Wittstock
Choczewo, dnia 29 styczeń 2018 r.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.