Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSIACH ZWARTÓWKO I PRZEBENDOWO.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2013r. poz 1399 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
W związku z powyższym, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Zwartówko – Zwartowo – Przebendowo – Żelazno gm. Choczewo. Sprawy związane z przyłączem należy załatwiać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Choczewie.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.