Park fitness outdoor

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców tematem budowy siłowni zewnętrznych, zwanych parkami fitness oraz placów zabaw dla dzieci na terenie naszej gminy przekazujemy informację na temat inicjatywy podjętej przez władze samorządowe.

We wrześniu 2017 r. podczas zebrania wiejskiego sołectwa Choczewo został uchwalony wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 r.  Na podstawie złożonego do Wójta Gminy Choczewo wniosku, w budżecie gminy na 2018 r. zostały ujęte m.in. następujące zadania:

  • doposażenie placu zabaw na terenie Gminnych Obiektów Sportowych,
  • budowa siłowni zewnętrznej w parku przy Gminnych Obiektach Sportowych.

W ramach zadania 1) w dniu 26 kwietnia 2018 r. została zamówiona huśtawka potrójna (siedzisko płaskie + siedzisko kubełkowe + bocianie gniazdo).  Montaż urządzenia na istniejącym placu zabaw planowany jest na 14 czerwca.

Natomiast jeśli chodzi o zadanie nr 2) prace przygotowawcze rozpoczęły się już
w 2016 r., kiedy to została wykonana mapa do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji budowlanej. Jesienią ubiegłego roku pojawiła się informacja, że Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Tutejszy Urząd podjął wszelkie, niezbędne działania aby móc starać się o dofinansowanie w ramach programu OSA  i na potrzeby złożenia wniosku firma zajmująca się projektowaniem opracowała projekt budowlany, który został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku (każda inwestycja na tym terenie wymaga długotrwałych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków). Następnie w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zostało złożone zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu
i ogrodzeniem na które Gmina Choczewo nie otrzymała sprzeciwu.

W dniu 15 lutego do Ministerstwa Sportu i Turystyki został wysłany wniosek
o dofinansowanie budowy w Gminie Choczewo dwóch stref aktywności, tj. w miejscowościach Choczewo i Kopalino w ramach tzw. wariantu rozszerzonego, który to wariant obejmuje budowę:

  • siłowni plenerowej,
  • strefy relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni,
  • placu zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia)
    z ogrodzeniem.

W dniu 6 czerwca br. na stronie BIP Ministerstwa został zamieszczony protokół
z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych. Wniosek Gminy Choczewo został zaopiniowany pozytywnie. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Jak wynika z powyższej informacji władze samorządowe gminy rozpoczęły działania
w zakresie placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Choczewie już jakiś czas temu. Należy jednak podkreślić, że wszelkie inicjatywy inwestycyjne podejmowane na terenie objętym opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są niezwykle trudne i długotrwałe ze względu na konieczność dokonywania żmudnych uzgodnień.

Jesteśmy już jednak po załatwieniu wszelkich formalności i liczymy na to, że prace w terenie ruszą natychmiast po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.