Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. Za jego realizację odpowiada specjalnie powołana w tym celu Spółka PGE EJ 1.

Oprócz zarządzania przedsięwzięciem od strony biznesowej, strategicznym zadaniem firmy jest również budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami objętymi działaniami inwestycyjnymi.

Spółka prowadzi regularne działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach. Wspiera również wartościowe i istotne dla społeczności lokalnej inicjatywy.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych
to kolejny krok w kierunku umacniania dobrosąsiedzkich stosunków między inwestorem a władzami gmin lokalizacyjnych. To również potwierdzenie kluczowej roli, jaką pełnią relacje ze społecznością lokalną w strategii Spółki. Celem Programu jest stworzenie sprawnego modelu finansowania projektów z zakresu: działań edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Program jest kontynuacją założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Ze wsparcia finansowego w ramach projektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz – przy projektach z zakresu rynku pracy – władze powiatów puckiego i wejherowskiego. Zgłaszane inicjatywy będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki PGE EJ 1 tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia programu.

Przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych dla transparentnej dystrybucji środków finansowych. Dokładne zasady naboru i finansowania projektów znajdują się w regulaminie dostępnym na następujących stronach internetowych:
• Spółka PGE EJ 1 – www.pgeej1.pl,
• Urząd Gminy Choczewo – www.choczewo.com.pl,
• Urząd Gminy Krokowa – www.krokowa.pl,
• Urząd Gminy Gniewino – www.gniewino.pl,
• Starostwo Powiatowe w Pucku – www.starostwo.puck.pl,
• Starostwo Powiatowe w Wejherowie – www.powiat.wejherowo.pl.
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych.
Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych rozwija otwarte i partnerskie relacje między Spółką a przedstawicielami środowiska lokalnego.
Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.

 

Najważniejsze informacje

Regulamin

Wniosek o dofinansowanie

Sprawozdanie

Adresy Lokalnych Punktów Informacyjnych

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.