Propozycja zagadnień badawczych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do zapoznania się z propozycją zagadnień badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

W celu realizacji instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) przewidującego dofinansowanie projektów badawczych ze środków Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz wypełnienia zapisów art. 5 ust. 2 pkt. 1b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Pomorskiego (podobnie jak inne samorządy województw) został zobligowany do zgłoszenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zagadnień badawczych wynikających z regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie, NCBR dokona agregacji nadesłanych tematów i przygotuje listę Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, w ramach których ogłoszony zostanie konkurs finansowany ze środków Poddziałania 4.1.2 POIR.

Celem Poddziałania 4.1.2 POIR jest wsparcie projektów, polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem projektu będzie jednostka naukowa. Budżet wsparcia w ramach RANB wynosi 98 mln euro i jest dostępny dla wszystkich województw. Wsparcie będzie udzielane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursową przewidzianą dla działań w ramach POIR. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla POIR, nabór wniosków dla Poddziałania 4.1.2 planowany jest na IV kwartał 2016 roku. Więcej informacji dotyczących Poddziałania 4.1.2 dostępne jest na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-412

W województwie pomorskim proces identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oparty był na podejściu oddolnym, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, zidentyfikowane, jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie to:

ISP 1: Technologie offshore i portowo-logistyczne

ISP 2: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

ISP 3: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

ISP 4: Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

W toku negocjacji z podmiotami identyfikującymi się z ISP ustalono priorytetowe kierunki badawcze odnoszące się do problemów badawczych, których rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju danej specjalizacji.

Podstawą do sformułowania propozycji kierunków badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie na potrzeby RANB są zakresy przedmiotowe ISP oraz priorytetowe kierunki badawcze, które zostały uzgodnione w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze Uchwały nr 72/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (http://drg.pomorskie.eu/porozumienia-isp).

Propozycja zagadnień badawczych znajduje się w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uwag do powyższej propozycji zagadnień badawczych, proponowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach RANB. Ewentualne uwagi powinny mieć charakter precyzujący i mieścić się w zakresie tematycznym wynikającym z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Modyfikacje merytoryczne, w tym dodawanie nowych priorytetowych kierunków badawczych będzie rozważane w dalszej kolejności, w ramach prac tzw. Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostaną utworzone oddzielnie dla każdej ISP w celu współdziałania na rzecz ich rozwoju. Do kompetencji Rad ISP należeć będzie m.in. występowanie do Samorządu Województwa z wnioskiem o rewizję Porozumień na rzecz ISP.

Uwagi do propozycji zagadnień badawczych proszę przysyłać do dnia 11 marca 2016 r. na adres: a.kaczorowska@pomorskie.eu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Alicją Kaczorowską-Rohde,
tel. 58 32 68 712

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.