Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 01 stycznia 2017r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do:

–  drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

– drzew i krzewów, które usuwane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Uwaga: W każdym przypadku wymagana jest zgoda i zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

– usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pomników przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków

– będących siedliskiem ptaków chronionych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Choczewie pokój nr 2, tel. 58 572 39 40 wew. 230.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.