Wójt dostał absolutorium

Podczas ostatniej LIII sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 czerwca br. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe  i większością głosów udzielili  Wójtowi Gminy Choczewo absolutorium za rok 2017.

Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola ta dokonywana jest corocznie przez organy stanowiące tych jednostek.

Podczas sesji między innymi przedstawiono sprawozdania finansowe za rok 2017, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz jej stanowisko w sprawie sprawozdań finansowych za 2017, omówiono informacje o stanie mienia komunalnego. Następnie po przedstawieniu Komisji Rewizyjnej wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium. Uchwała została podjęta w głosowaniu stosunkiem głosów: 8 – za, 1 – przeciw, 4 – wstrzymujące się.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.