ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Wójt Gminy Choczewo zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert:

1.W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,

2) osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

3) osoby korzystające w pełni z praw publicznych.

2.Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu) w terminie do dnia 19 stycznia 2022 r.

3.Zgłoszenia można wysłać pocztą elektroniczną rada@choczewo.wskoczdosieci.pl lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo.

4.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

5.Wójt, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.

6.Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

7.Zadania komisji konkursowej są następujące :

1) ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu ofert,

2) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

 

Zgłoszenia można:
wysyłać pocztą elektroniczną rada@choczewo.wskoczdosieci.pl  lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Choczewie
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
w terminie do dnia 19.01.2022 r.

Wójt Gminy Choczewo

Wiesław Gębka

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI pdf

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.