ZOSTAŃ POMORSKIM POLICJANTEM

Informacja Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie:

Z uwagi na duże zainteresowanie kandydatów, przypominamy o możliwości składania aplikacji do służby w Policji. Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem służby – złóż dokumenty – wyślij je do nas pocztą, a my zajmiemy się resztą. Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi.
Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi
z pasją. Jesteś zainteresowany? To złóż dokumenty.

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa chętni mogą wysyłać komplet dokumentów pocztą. Na adres:
Zespół ds. Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Przygotowaliśmy dla Was również film instruktażowy obrazujący test sprawności fizycznej do Policji:  https://www.youtube.com/watch?v=ynl2POT5HVI&feature=emb_logo

Jak wyglądają początki? Po przyjęciu do służby na około pół roku już jako policjant zostaniesz skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo skierowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji
w Gdańsku. Spędzisz tam 91 dni, odbędziesz 63 służby co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego. Te umiejętności to między innymi: działania związane z zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, działania pościgowe, poszukiwania realizowane w ramach działań pododdziałów Policji. Po zakończeniu adaptacji trafisz do jednostki docelowej gdzie rozpoczniesz pełnienie codziennej służby. I już – jesteś w naszych szeregach.

Po ukończeniu kursu podstawowego będziesz zarabiał około 4000 zł netto (jeżeli nie ukończyłeś 26 roku życia) lub 3600 zł netto (dla osób które ukończyły 26 rok życia)

Spot promocyjny :https://www.youtube.com/watch?v=3OszXmKAAxM&feature=emb_logo

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 287, poz. 1687)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak jeżeli masz:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego otrzymujesz dodatkowo 8 pkt,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 – to 6 pkt,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – to 4 pkt,
 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – to również 4 pkt.

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 pkt

 

Mam tatuaż, czy mogę być policjantem?

Komisja lekarska nie wyda orzeczenia o nieprzydatności do służby tylko dlatego, że masz tatuaż, nawet w miejscu widocznym. Tatuaż nie zamyka furtki do tego, by zostać policjantem. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Podstawa prawna:

W tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035).

Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.