Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 roku

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji.
Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE w ciągu dnia, w którym została ona umówiona.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Od 1 stycznia 2021  roku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od 1 stycznia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58-677-61-37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawa obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. nieodpłatną mediację
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Poradnictwo obywatelskie, obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Powiat Wejherowski w 2021 r. prowadzi 9 punktów, w tym: 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu.
W związku z powyższym, Powiat Wejherowski w dniu 2 października 2020 r. podpisał porozumienia z gminami Powiatu Wejherowskiego w sprawie prowadzenia w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wejherowskiego.

HARMONOGRAM NA 2021 ROK

LP. ADRES PUNKTU ŚWIADCZENIA RODZAJ  ŚWIADCZENIA  

GODZINY PRZYJĘĆ

OBSŁUGA PUNKTU ŚWIADCZENIA NPO/NPP
1. Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Hallera 1

84-200 Wejherowo

nieodpłatna pomoc prawna pon., śr. – pt. 8:30 – 12:30

wt. 10:30 – 14:30

Radca prawny
2. Urząd Miasta Redy

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

nieodpłatna pomoc prawna pn., wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 9:00 – 13:00

Adwokat
3. Urząd Miasta Redy

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pn., wt., śr., pt. 7:30 – 11:30

czw. 13:00 – 17:00

 

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(doradca obywatelski)

4. Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

nieodpłatna pomoc prawna pn. 13:00 – 17:00

wt., śr., pt. 7:30 – 11:30

czw. 11:30 – 15:30

Adwokat
5. Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie pn. 9:00 – 13:00

wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 7:30 – 11:30

Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2

84-388 Gdynia

(doradca obywatelski)

6. Bolszewo

ul. Reja 9

84-239 Bolszewo

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze specjalizacją mediacja pn., wt., śr., pt. 11:30 – 15:30

czw. 9:00 – 13:00

 

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(doradca obywatelski)

7. Urząd Gminy Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 17

84-210 Choczewo

nieodpłatna pomoc prawna pn. 10:00 – 14:00

pt. 10:00 – 14:00

Radca prawny
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Długa 42B

84-218 Łęczyce

wt. 8:00 – 12:00

śr. 10:00 – 14:00

czw. 8:00 – 12:00

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Obrońców Szemuda 2A

84-217 Szemud

nieodpłatna pomoc prawna

 

pn. 8:30 – 12:30

 

Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2

84-388 Gdynia

(Radca prawny)

Urząd Gminy Szemud

ul. Kartuska 13

84-217 Szemud

czw. 11:30 – 15:30
Urząd Gminy Linia

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

wt. 11:30 – 15:30

śr. 9:00 – 13:00

pt. 9:00 – 13:00

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino

nieodpłatna pomoc prawna śr. 14:00 – 18:00

pt. 14:00 – 18:00

Fundacja INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW

ul. Kopernika 20/3

81-424 Gdynia

(Radca prawny)

Urząd Gminy Luzino

ul. 10 Marca 11

84-242 Luzino

pn. 14:00 – 18:00

wt. 15:00 – 19:00

czw. 8:00 – 12:00

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.