Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wójt Gminy Choczewo o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie:

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe.

Oferty należy składać w terminie do 25 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul.Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty doc

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie doc

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie pdf

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.