Otwarty konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Oferty należy składać w terminie do 19 stycznia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data dotarcia przesyłki.

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Choczewo nr 118 /2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi n rok 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Sprawozdanie

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.