Wyniki z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w składzie:

 1. Grzegorz Książek- przewodniczący komisji
 2. Maja Lessnau – sekretarz
 3. Beata Żuk – członek
 4. Sylwia Leśnik – Oleszek – członek

Wójt Gminy Choczewo zapoznał się z propozycjami Komisji Konkursowej i ogłasza wyniki przyjętych ofert do realizacji zadania publicznego z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie realizacji zadań publicznych dotyczyły:

 1. a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem współpracy na rok 2021 jest budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi poprzez efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy Choczewo, a także zdynamizowania działań w sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności.

Do Urzędu Gminy Choczewo do dnia 25 stycznia 2021r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych od nw. podmiotów:

 1. Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego „Carpe Diem Semper”, ul. Bałtycka 13, 84-210 Choczewo,
 2. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo, ul. Pomorska 24/11, 84-250 Gniewino,
 3. Wojskowego Klubu Sportowego „Flota”, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia,
 4. Gminnego Towarzystwa Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo, ul. Kusocińskiego 7, 84-210 Choczewo;
 5. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk;
 6. Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice.

Komisja Konkursowa opiniowała złożone oferty wg  następujących kryteriów:

L. p. KRYTERIUM FORMALNE OCENY OFERT SPEŁNIA/

NIE SPEŁNIA

1. Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot? TAK/NIE
2. Czy oferta jest kompletna i prawidłowo wypełniona? TAK/NIE
3. Czy zadanie zawarte w ofercie jest zgodne z obszarami, o których mowa w § 1 zarządzenia? TAK/NIE
4. Czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Gminy? TAK/NIE
L. p. KRYTERIUM

MERYTORYCZNE OCENY OFERT

1. Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:

a) ocena potencjału oferenta w zakresie realizacji zadania,

b) ocena sposobu realizacji zadania,

c) realność zaproponowanego programu,

d)ocena możliwości upowszechniania informacji o projekcie.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania:

a) rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego,

b) zasadność wydatkowania środków / analiza kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności,

c) spójność kalkulacji kosztów z opisem rzeczowym/ merytorycznym.

3. Proponowana jakość wykonania zadania, w tym:

a) ocena przedsięwzięcia pod względem atrakcyjności, rangi zawodów, etc.,

b) dobór zaangażowanych szkoleniowców, trenerów, instruktorów, specjalistów realizujących zadanie,

c) atrakcyjność i dostępność oferty dla odbiorców/ adresatów,

d) ilość odbiorców.

W pozostałych przypadkach oferty spełniały kryteria formalne, tj. zostały złożone według wzoru obowiązującego formularza, zawierały wszystkie wymagane informacje oraz załączniki, których dotyczą przedsięwzięcia realizowane w formie zadania publicznego, były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oraz były zgodne z obszarami wskazanymi w zarządzeniu nr 7/2021 Wójta Gminy Choczewo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Choczewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyznał dotację na realizację zadania publicznego zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Nazwa

oferenta

Oferowana

kwota

Data wpływu oferty do urzędu Obszar zadań Łączna  ilość uzyskanych punktów Proponowana kwota
1. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper”  

19.140 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

30 pkt

 

15.000 zł

2. Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Carpe Diem Semper” 3.800 zł 25.01.2021r. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30 pkt 2.500 zł
3. Stowarzyszenie ,,GD’’, Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk  

900 zł

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

15 pkt

 

500 zł

 

 

4.

 

Fundacja Kultury i Sztuki ,,Taki Jestem’’, Al. W. Korfantego 22/68, 40-004 Katowice

 

 

10.000 zł

 

 

25.01.2021r.

Kultury, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

22,85 pkt

 

 

 

5.500 zł

5. Stowarzyszenia Miłośników Piłki Siatkowej „SET” Choczewo  

11.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

29,5 pkt

 

7.000 zł

6. Wojskowy Klub Sportowego „Flota”  

10.000 zł

 

25.01.2021r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

23 pkt

 

5.500 zł

7. Gminne Towarzystwo Sportu Turystyki i Rekreacji ” Latarnik ” Choczewo  

46.000 zł

 

25.01.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

30 pkt

 

40.000 zł

 

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.