“Czyste powietrze” 

 

Gmina Choczewo podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu mieszkańcy Gminy Choczewo będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo.

Równocześnie mieszkańcy, którzy nie będą mieli problemów z wypełnieniem wniosku dalej będą mogli sami wypełnić i złożyć wniosek o bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wnioski o dofinansowanie można składać także przez:

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

W ramach Programu Czyste Powietrze Urząd Gminy w Choczewie będzie udzielał wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków, udział wyjaśnień dotyczących wniosku, finansowania go, Specjalnie oddelegowany pracownik będzie pomagał w wypełnianiu wniosków w pokoju numer 14.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Informacje o programie Czyste Powietrze:

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

  1. uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA– osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
  2. uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

-1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  1. uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

-1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Podstawą wypłacenia dotacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność do WFOŚiGW, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. W przypadku zadań zakończonych, dopuszcza się złożenie wniosku o płatność równocześnie lub po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przed potwierdzeniem zawarcia umowy z Beneficjentem przez WFOŚiGW. Do rozliczenia można złożyć maksymalnie trzy wnioski (dwa częściowe i jeden końcowy) o płatność oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła.

 

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze 3.0 można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

Kontakt

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Choczewo w celu uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 58 572 39 40 wew. 223

Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wydawanych zaświadczeń tel. 58 572 05 74.

Infolinia programu Czyste Powietrze po numerem telefonu: 22 340 40 80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku.

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Tabela z liczbą złożonych wniosków, zrealizowanych przedsięwzięć i kwot wypłaconych dotacji

Lp. Nazwa Gminy Liczba złożonych WOD Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji w zł
1 Choczewo – gmina wiejska 105 55 779643,96