Podatki i opłaty lokalne

 


STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE CHOCZEWO W 2023 ROKU

Stawki podatkowe 2023

UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NA 2023

UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 2023

UCHWAŁA W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSC HANDLU ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW


STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE CHOCZEWO W 2022 ROKU

Uchwała nr XL-285-2021 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Choczewo

Stawki podatku rolnego

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku leśnego


STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE CHOCZEWO W 2021 ROKU

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku rolnego

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku od środków transportowych


TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT

Informacja o terminach:

*  składania deklaracji:
– na podatek od nieruchomości, DN-1
– na podatek rolny, DR-1
– na podatek leśny, DL-1
– na podatek od środków transportowych (DT-1 i załącznik DT-1/A)
*  składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, rolnego IR-1, leśnego IL-1
*  płatności podatków.

Osoby prawne:

DEKLARACJE na podatek od nieruchomości DN-1 – do 31 stycznia każdego roku podatkowego
na podatek rolny DR-1 – do 15 stycznia każdego roku podatkowego
na podatek leśny DL-1 – do 15 stycznia każdego roku podatkowego
(lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego)

TERMIN PŁATNOŚCI
podatek od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

podatek rolny:
I rata do 15.03. każdego roku podatkowego
II rata do 15.05. każdego roku podatkowego
III rata do 15.09. każdego roku podatkowego
IV rata do 15.11. każdego roku podatkowego

podatek leśny – do 15 każdego miesiąca

w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby fizyczne:

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1, ROLNEGO IR-1, LEŚNEGO IL-1

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

TERMIN PŁATNOŚCI

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
I rata do dnia 15 marca
II rata do dnia 15 maja
III rata do dnia 15 września
IV rata do dnia 15 listopada
lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DRUK DT-1) ORAZ ZAŁĄCZNIK O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH (druk DT-1/A):

do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

TERMIN PŁATNOŚCI:

I rata-15 luty,
II rata-15 września,
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

 

FORMULARZE I WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ:

http://choczewo.wskoczdosieci.pl/formularze-i-wnioski/

https://bip.choczewo.com.pl/artykuly/219/podatki-i-oplaty-lokalne