Pomoc Ukrainie

Informacja dotycząca nadania numeru PESEL


We wszelkich sprawach związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy prosimy kontaktować się z pracownikiem ds. Obronności i Zarządzenia Kryzysowego   pod numerem telefonu 661-115-019  lub na maila zk@choczewo.wskoczdosieci.pl . Tworzymy na bieżąco bazę danych. Z każdym z Państwa się skontaktujemy i dopytamy o szczegóły.

 W razie nieodebrania telefonu prosimy o wiadomość tekstową z rodzajem oferowanej pomocy

Rejestrację uchodźców z Ukrainy przybyłych na nasz teren prowadzi pracownik ds. Obronności i Zarządzenia Kryzysowego  pok. 1 B  tel.: 661-115-019


Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane przez 60 dni.

Szczegóły określa  Rozporządzenie dot. świadczenia.

 • Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
 • Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (zawiera dane osób przyjętych w domu, oświadczenia o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia).
 • Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu – pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.
 • Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
 • Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

 

Wnioski dostępne są na naszych stronach internetowych : Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski można składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Choczewie.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Choczewo Panem Rafałem Lessnau  pod numerem telefonu: 58 572-39-13  / 58 572-39-40 wew. 212.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi doc

Załącznik do wniosku – Karta osoby przyjętej do zakwaterowania doc

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi pdf

Załącznik do wniosku – Karta osoby przyjętej do zakwaterowania pdf 


Informacja dotycząca pomocy innych państw z zakresu przyjmowania uchodźców

Urząd Gminy Choczewo informuję, że otrzymał informację od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o spływających  ofertach od przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych z innych państw w zakresie przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Część z tych ofert jest kompleksowa i zawiera szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia, część jest na etapie uzgadniania szczegółów, w związku z czym na roboczo przekazujemy informację w celu wstępnej oceny i zebrania informacji o osobach chętnych do skorzystania z oferowanej pomocy.

 


Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r., mogą wyrobić numer PESEL w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17. Nadanie numeru PESEL jest możliwe od 16 marca 2022 roku. Prosimy, aby osoby ubiegające się o numer PESEL, w miarę możliwości nie pojawiały się w Urzędzie w pierwsze dni funkcjonowania systemu. Przypominamy, że uchodźcy przybywający z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na rejestrację w systemie mają 60 dni od momentu przekroczenia granicy.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić sprawę bez konieczności wcześniejszego umawiania się, natomiast liczyć się trzeba z wydłużonym czasem obsługi.

Aby uzyskać numer PESEL należy udać się do Urzędu Gminy w Choczewie do pokoju 1A do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Aby uzyskać numer PESEL potrzebny jest :

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym UKR
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym RUS
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
 • Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)


Przekroczenie granicy Polski przez obywateli Ukrainy – ważne informacje

Na tereny Polski dociera coraz większa liczba uchodźców z Ukrainy. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy udzielają im pomocy o zwrócenie uwagi na kwestię rodzaju odprawy, z jakiej skorzystali przekraczając granicę. Jeżeli była to tzw. odprawa uproszczona, to prawdopodobnie nie posiadają oni żadnego wpisu w dokumentach o przekroczeniu granicy Polski od 24 lutego 2022 r., co pozbawia ich prawa do nieodpłatnej opieki medycznej i innych świadczeń, które będzie gwarantować państwo. Ta informacja dotyczy także dzieci. Rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić się z dzieckiem/dziećmi do placówki Straży Granicznej z aktem urodzenia dziecka/dzieci.

W przypadku przejścia tzw. odprawy uproszczonej niezbędna jest wizyta w placówce Straży Granicznej RP. Najbliższe adresy:

 • Straż Graniczna O/Morski, Władysławowo ul. Morska 7, tel. 58 674 43 00,
 • Straż Graniczna o/Morski, Ustka ul. Marynarki Polskiej 5, tel. 59 815 53 00,
 • Punkt Recepcyjny, Gdańsk ul. Dolna Brama 8 (czynny od 8.00-20.00)


Punkt informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie dla Uchodźców z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w Urzędzie Pracy powstał punkt informacyjny dla Uchodźców z Ukrainy. Można uzyskać informacje o:

 • pomocy jaką mogą otrzymać obywatele Ukrainy;
 • znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy;
 • aktualnych zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy – informacje dla pracodawców.
Dane kontaktowe do punktu informacyjnego: tel. 58 677 63 07, 58 677 63 09
\Więcej informacji znajduje się na stronie www.wejherowo.praca.gov.pl w zakładce pomoc dla Ukrainy.