Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

logo PGN

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CHOCZEWO

Uchwała nr XXVI/150/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Choczewo nr XIX/102/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo”.

Uchwała nr XIX/102/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo – projekt

Gmina Choczewo uczestniczyła w Konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ra­mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Dzia­łanie 9.3: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospo­darki niskoemisyjnej” (PGN).

Dzięki pozytywnej ocenie przedstawionej przez Gminę Choczewo aplikacji została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choczewo”, Gmina uzyskała na sporządzenie tego Planu dotację ze środków unijnych pokrywającą w 85% jego koszt całkowity.
PGN jest dokumentem stra­tegicznym, opisującym kierunki działań związane z wypeł­nianiem założeń pakietu klimatyczno-ener­getycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału ener­gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności ener­ge­tycznej oraz poprawy jakoś­ci powietrza a także uwzględniający działania edukacyjne na rzecz zmiany postaw konsump­cyjnych użytkow­ników energii. W jego opracowaniu niezbędne są także informacje uzyskane od mieszkańców Gminy, lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów działających w Gminie Choczewo.

Dlatego prosi­my o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli na inwentaryzację zasobów i planów inwestycyjnych na terenie Gminy. Zasadniczym celem PGN jest określenie działań, które będą sprzyjać lokalnej społeczności. PGN będzie jedyną podstawą do po­zyskiwania funduszy UE w latach 2014 – 2020 na wskazane w nim działania. Szerzej o wadze tego dokumentu i jego roli w poprawie warunków i jakości życia mieszkańców pod względem ekono­micz­nym, zdrowotnym i ekologicznym w poniższym artykule…

Artykuł FPE

Ankieta

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Choczewo, przesłać pocztą lub w miarę możliwości przesłać drogą elektroniczną na adres: funduszepomocowe@choczewo.wskoczdosieci.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ankiety mogą Państwo uzyskać u Wykonawcy PGN dla Gminy Choczewo – Fundacji Poszanowania Energii z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. 58 347 20 46.

PGN 1PGN 2