Wycinka drzew

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób prowadzących działalność gospodarczą – doc

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla osób prowadzących działalność gospodarczą – pdf

 

Do wniosku należy załączyć mapę określającą dokładną lokalizację drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących/planowanych.


Od dnia 17 czerwca 2017 r. zaostrzenie przepisów w sprawie wycinki drzew

Bez tytułuUrząd Gminy Choczewo informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami każde planowane usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych ( grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in.) na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy.
Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,

 • drzewa i krzewy owocowe,
 • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
 • krzewy rosące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

Zgłoszenie o wycince powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm.
W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa, jeżeli po upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy ponownie należy złożyć zgłoszenie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska.

W przypadku gdy nieruchomość nie będąca lasem:

 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.

wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.


Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 01 stycznia 2017r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach /Dz. U. z 2016r. poz. 2249/ , która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu m.in. przepisów ustawy nie stosuje się do:

–  drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

– drzew i krzewów, które usuwane są na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Uwaga: W każdym przypadku wymagana jest zgoda i zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów:

– usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub pomników przyrody, wojewódzkiego konserwatora zabytków

– będących siedliskiem ptaków chronionych, regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Gminy w Choczewie pokój nr 2, tel. 58 572 39 40 wew. 230.


Podstawowe informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów:

Kiedy nie jest wymagana zgoda na wycinkę drzewa/krzewu?

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagana zgoda na usunięcie między innymi:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • krzewów na terenie pokrytym roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzonym pod względem rozmieszczenia i doborem gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zielonych,
 • drzew lub krzewów podczas prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drzew lub krzewów stanowiących wywroty lub złomy usuwanych przez:
   jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych RP, właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego, zarządów dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,*
   inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzającym, że drzewo lub krzew stanowi złom lub wywrot,*
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określone w przepisach na podstawie art. 120 ust. 2f.

* – podmiot określony w tych przepisach , w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazuje do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informuje o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów a także dokumentacją fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

Kto wydaje zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu?

 • wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
 • wojewódzki konserwator zabytków w przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
 • starosta w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością gminy (art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

 • posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 • właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego.

Jakie dokumenty są wymagane do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?

 • wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu (polecamy korzystanie z wzoru wniosku dostępnego na stronie Urzędu Gminy),
 • mapa lub szkic z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Kiedy nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew?

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.