Strategia Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem, a także ma na celu ukazanie potencjału do dalszego rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania misji, wizji, kierunków rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny pn. Strategia Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030 był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2030 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Prosimy o uzupełnienie ankiety do dnia 16.04. 2023 r. Ankietę w wersji papierowej należy dostarczyć do skrzynki na listy znajdującej się przed wejściem do Urzędu lub do sekretariatu Urzędu Gminy Choczewo przy ul. Pierwszych Osadników 17, bądź nadesłać na adres Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo z dopiskiem – ankieta.

Dostępna jest również w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://forms.gle/6ReZzYsys9dhpJep7

Ankieta SRG – Choczewo.docx

Ankieta SRG – Choczewo.pdf

 

Wójt Gminy Choczewo                                          Przewodniczący Rady Gminy

  (-) Wiesław Gębka                                                       (-) Krzysztof Łasiński