Informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Nabór potrwa do 17 lipca 2023 r.

 

Szczegóły i generatory wniosków dostępne są pod poniższymi linkami:

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

O stypendium można ubiegać się dla ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który w roku szkolnym 2022/2023 zdobył przynajmniej jeden tytuł finalisty lub laureata w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej ponadwojewódzkim (ogólnopolskim).

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
  w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 • pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
 • w roku szkolnym 2022/2023:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

– I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
– I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40;
 • w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
 • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza;
 • uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Poniżej znajduje się link do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego określającej regulaminy przyznawania wszystkich trzech typów stypendiów:

 

Uchwała nr 682/LIII/2023 SWP (Regulamin)

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.